MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

TANFOLYAM

19. Pénzügyi támogatások az EU-tól (PHARE, SAPARD, ISPA)

Azt már említettük, hogy az Agenda 2000 már számolt a tagjelölt országokkal. Az Európai Tanács még Luxemburgban úgy döntött, hogy az előcsatlakozási segélyeket 2000-től jelentősen megnöveli. Az előcsatlakozási segélyek a felkészülésünkben nyújtanak elengedhetetlen segítséget, aminek nagy előnye, hogy célirányosan kell felhasználni arra, amire az EU szánja tulajdonképpen. A 90-es évek elejétől működő eredetileg Magyarország és Lengyelország számára létrehozott PHARE program mellett az Agenda 2000 két további programot hívott életre. Ezek sokkal eredményesebben mutatnak rá a speciális feladatokra azokon a területeken, amik később a strukturális és kohéziós alapok pénzeire pályáznak majd.    

Összességében úgy döntöttek, hogy a 7 éves költségvetési keretben három alapon keresztül évi 3,12 milliárd euróval támogatják a jelölt országokat. Ezekből a PHARE 30%-ban a társult államok közigazgatási és igazságszolgáltatási intézményrendszerének fejlesztésére, 70%-ban pedig az acquis adaptálásával és alkalmazásával összefüggő területekre fordítható, évente 1,56 milliárd euró nagyságban. Emellett a két új, 2000-től működő alap közül a mezőgazdasági szerkezetváltásra létrehozott SAPARD (Special Accession Programme for Agricultural and Rural Development – Speciális Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Csatlakozási Program) keretében évente 520 millió euró, az infrastrukturális fejlesztéseket támogató program, az ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) keretében pedig 1,04 milliárd eurót használhatnak fel a tagjelöltek.

Az ISPA kezelése lényegében azonos lesz a jelenlegi tagoknál alkalmazott kohéziós alapokéhoz, jelentős részben azért is, hogy a tagság idejére a belépő újoncok már kialakítsák az ehhez szükséges intézményi, jogi és személyi feltételeket, elsajátítsák menedzselési módszereit. A PHARE-keret voltaképpen az eddigi politika folytatását jelenti, némileg megemelt kerettel, elosztását tekintve egyre inkább decentralizált struktúrával, az odaítéléskor pedig azon elv érvényesítésével, hogy csak olyan projekt finanszírozható PHARE-alapból, amely kimutatható módon a majdani tagságra való felkészülést segíti valamely konkrét területen.

Az újabb tagfelvételre félretett - lekötött - pénzek (millió euróban)

 

2002

2003

2004

2005

2006

Összesen

 

Agrárpolitika

1600

2030

2450

2930

3400

12420

Felzárk. Alap

3750

5830

7920

10000

12080

39580

Egyéb

1100

1170

1240

1270

1300

6080

Összesen

6450

9030

11610

14200

16780

58070

Magyarország számára a közösségi támogatási politika fontossága abban csúcsosodik ki, hogy az EU- csatlakozást követően hozzáférhet az EK strukturális alapjainak (Európai Szociális Alap, Regionális Fejlesztési Alap, a Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap orientációs része, Halászati Alap) és a Kohéziós Alapnak a forrásaihoz. Ezen alapok forrásainak túlnyomó hányadát regionális címen, regionális programok keretében osztják el. A közösségi források fogadása, az arra való felkészülés ezért szükségessé teszi a magyar gazdaság, azon belül a régiók és kistérségek abszorpciós képességének a fokozását.

Az Európai Unió országelemzésére alapozott kormányzati értékelés szerint a jelenlegi információk alapján Magyarország a csatlakozását követően az agrárköltségvetésből 1 milliárd euróhoz, a strukturális alapokból – a források GDP-hez viszonyított arányának 4 százalékos plafonja miatt – mintegy 1,4 milliárd euróhoz, a belső piaci mechanizmusokfinanszírozásából néhány százmillió euróhoz fog jutni. Mindezek alapján várhatóan 2,5–3,1 milliárd euró bruttó pénzügyiforrás-beáramlással indokolt számítani. Ami a befizetési oldalt illeti, a többi tagországhoz hasonlóan várhatóan Magyarország is GDP-jének 0,6 százalékát fogja közvetlenül befizetni a közösségi költségvetésbe, ami kiegészül a vámok átutalásával. Ez jelenleg 550 millió euró körüli összeg. Mindez azt jelenti, hogy a belépés első éveiben (2006-ig) a nettó transzfer évi 2,0–2,5 milliárd euróra becsülhető. Minthogy az Európai Unióban nem bontották le a kedvezményezett országokra a keleti kibővülésre tervezett források nagyságát, az agrárszektorban pedig más bizonytalansági tényezőkkel is számolni kell, ezért az említett összegek csak a nagyságrendet érzékeltetik. Mindenesetre olyan forrástranszferről van szó, amelynek nagysága hasonló a külföldi működőtőke utóbbi évekbeli importjának méretéhez.

Az EU-konform magyar támogatáspolitika akkor javítja a térségi abszorpciós képességet, ha a forrásait azokra a területekre koncentrálja, ahol a regionális fejlődés tovagyűrűző hatásai a legkedvezőbbek. A javasolt prioritások, amelyek köré a külső forrásbevonás csoportosítható, a következők:

a) Infrastruktúra. A regionális kérdések megközelítését illetően az infrastruktúrát a következő három részre célszerű tagolni, és ezeket az elemeket célszerű fejleszteni:

1. fizikai infrastruktúra (utak, távközlés stb.);

2. tágan értelmezett információellátás;

3. szakképzés, továbbképzés.

b) Vállalkozói környezet. Itt a vállalkozások alapításához és folyamatos, hosszú távú működéséhez szükséges feltételek emelhetők ki. Adott régió vállalkozói környezetét minősíti

a munkaerőmegtartó képessége, aminek fejlesztése kiemelt feladat kell hogy legyen.

c) A dinamizmust fokozó gazdasági szerkezetet meghatározó tényezők. Ezek olyan ágazatokat,

alágazatokat, szakmakultúrákat, funkcionális és egyéb tevékenységi területeket jelentenek, amelyek fejlődése az akcelerátor- és a multiplikátorhatás révén a szűkebb és tágabb földrajzi környezet növekedését is gyorsítja. Nem célszerű kormányzati szinten prioritásként meghatározni iparágakat, ágazatokat, alágazatokat, ehelyett a más területekhez való illeszkedés sokrétűsége, a tovagyűrűző hatások intenzitása és kiterjedése miatt célszerű kiemelten ösztönözni a következő – részben funkcionális jellegű – tevékenységi területek fejlődését:

– élelmiszer-gazdaság, élelmiszer-gazdasági program;

– idegenforgalom, ami a belföldi turizmust is segíti;

– üzleti szolgáltatások (marketingkutatás, szoftverfejlesztés, informatikai, gazdasági,

jogi, műszaki, környezetvédelmi tanácsadás stb.);

– a vertikális kapcsolatok a fejlesztése;

– a beszállítói kapcsolatok fejlődésének ösztönzése, beleértve a bérmunka kiváltását.

d) Környezetvédelem. Tekintettel arra, hogy Magyarország lemaradása az EU mögött a környezetvédelem terén igen nagy, ilyen címen támogatás mind az elmaradott, mind a fejlettebb, dinamikus régiók számára igényelhető. A természet védelmét szolgáló általános célokon túlmenően – ilyen például a károsanyag-kibocsátás mérséklése, a mezőgazdasági higiénia stb. – a települési infrastruktúra fejlesztéséhez is bevonható ilyen jellegű külső forrás. Például gyakran a szennyvízkezelés és -tisztítás nagyobb probléma, mint a szennyvízcsatorna megépítése. Az infrastruktúra fejlesztéséhez a környezetvédelem címszó alatt is lehet közösségi forrásokat igényelni.

Vissza a Tanfolyam tartalomjegyzékéhez!

Kérdezzen az Ön online oktatójától!


 

hirdetés

 

hirdetés

On
Line
EU

hirdetés

 

linkajánló

Copyright 2003 Européer. europeer@np.hu