MAGAZIN
Kezdőlap
Európai Unió
Világnéző
Világgazdaság
Kárpát-medence
Képekben
Generation
 
NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK
Tanulmányok
Egyesület
Tanfolyam
Könyvesbolt
Keresés
 
KAPCSOLAT
Fórum
Impresszum

 

TANFOLYAM

27. A regionális politika

EU


A szubszidiaritás: a döntéseket és a végrehajtást arra a területi szintre kell helyezni, amely a legnagyobb átlátással és kompetenciával rendelkezik a feladat megvalósításához. A magasabb szintű szerv nem intézkedhet olyan esetben, amikor az adott célkitűzést - eredménnyel - az alacsonyabb szinten is el lehet érni.
A szubszidiaritás és decentralizáció az Unió regionális politikájának elsődleges alapelvei, hiszen az integráció ezek segítségével nem csak azt érheti el, hogy a helyi szintek felelőssége növekszik, hanem azt is, hogy minél több helyi, település- vagy régiószintű elképzelés (igény) s egyben erőforrás jelenjen meg, aktivizálódjon. A helyi, térségi kompetencia erősítése azért is fontos, hogy a nemzeti szint valóban az egész országot érintő, átfogó koncepciók kimunkálására és megvalósítására tudjon koncentrálni, lehetővé téve ugyanakkor azt is, hogy az átfogó (nemzeti és uniós) fejlesztési koncepcióval összhangban a határok mind a tagországon belül, mind annak határain kívül átléphetők legyenek. A fejlesztési programokban a területfejlesztés tényleges egységei kerülnek egymással közvetlen kapcsolatba. A nemzeti szint egy másik összefüggésben, a finanszírozásban is megjelenik, ott segítve a területi egységeket, azok céljainak megvalósítását.


A partnerség: együttműködést a célkitűzésektől a programok megvalósításáig, a különféle szintek (EU, ország, terület-régió, település) szereplői között.
Az Unióban a területfejlesztés vonatkozásában az elsődleges kedvezményezett a régió, a regionális szint. Fontos ezért tehát az, hogy a régió és annak alkotó egységei - a települések, a kistérségek, a gazdasági és társadalmi szereplők - között a partnerség miként érvényesül. Kedvezőtlen esetben például éppen a megvalósító település akadályozhatja a programot - amennnyiben utólag érdekeivel ellentétesnek ítéli - korlátozhatja a regionális célok érvényesülését s egyben a támogatások fogadását.
A programozás elve az Unió regionális politikájában azt szolgálja, hogy ne egy-egy projektet (azaz egy-egy létesítményt, egy-egy akciót) támogassanak, hanem a területrendszer egészének vagy annak meghatározott alrendszerének fejlődését befolyásoló célkitűzéseket vagy azok sorozatát. A fejlesztési stratégia tartalmazza a szereplők által kitűzött jövőbeli célok rendszerét, amelyben megjelennek a magasabb területi egységek elképzelései is, így a regionális és a nemzeti szintek. A területfejlesztési stratégia számára olyan célrendszert kell kidolgozni, amely "fent" a makrogazdaság prioritásaihoz kapcsolódik, míg "lent" a területi egység, így a régió fejlesztési elképzeléseit jeleníti meg.


A koncentráció és addicionalitás azt jelenti, hogy a Közösség által nyújtott pénzügyi támogatást az adott országnak vagy területi egységnek, annak szereplőinek ki kell egészíteniük saját hozzájárulás biztosításával. A támogatásokat azon régiókban kell felhasználni, ahol a legnagyobb az elmaradottság. Mindezeken túl a támogatásokat be kell illeszteni a Közösségnek a tervidőszakra meghatározott támogatási rendszerébe, összhangban az integráció elveinek érvényesítésével.
A koncentráció és az addicionalitás célja tehát kettős: egyrészt az adottságok felismerése és erősítése (koncentrálni), ezzel is hozzájárulva a fejlesztési célkitűzés megvalósításához, mérsékelve ezzel a párhuzamosságokat, a pazarlást és az elaprózottságot. Másrészt olyan területi egységek kialakítására szolgál, ahol azonos vagy nagyon hasonló problémákkal küszködnek (pl. alacsony jövedelmi szint, magas munkanélküliség stb.). Ezzel elérhető, hogy statisztikailag is meghatározhatóak lesznek azok a területek, amelyek a legkedvezőtlenebb helyzetben vannak, ahová a forrásokat koncentrálni kell. Így könnyebben regisztrálhatóak a beavatkozások következményei, eredményei.

HU


Hazánk európai uniós csatlakozásának előkészítésében a regionális politika szerepe fokozatosan nő. A Bizottság Magyarországra vonatkozó éves országvéleményeiben (1999, 2000) megállapította, hogy a csatlakozásra váró országok közül egyedül Magyarországon létezik olyan területfejlesztési törvény, amelynek elvei alapvetően harmonizálnak az EU vonatkozó célkitűzéseivel.
1998-ban az Országgyűlés határozatával elfogadták azt a koncepciót, amely kijelölte a tervezési-statisztikai régiókat. Erre a szintre épül a Strukturális és Kohéziós Alapokból érkező támogatások regionális szintű fogadó intézményrendszere.


A területfejlesztés programjai - egységes irányítási keretben a határon átnyúló fejlesztéseket támogató Phare-programokkal - az FVM irányítása alatt valósulnak meg, így a programok közvetlen koordinációja biztosított a kormány szakmapolitikai prioritásaival.
Azonos súllyal szerepel a Phare programjaiban a központi intézményrendszer és a regionális intézményrendszer erősítése. A központi szinten elsősorban a koordinációs feladatokra való felkészülés elősegítése élvez előnyt, míg regionális szinten a NUTS 2 régiók tervezési (programozási) és programmegvalósítási kapacitásának, a régiók ún. abszorpciós (felvevő) képességének növelése. Cél az, hogy a magyarországi NUTS 2 besorolású régiók - legalább egy területfejlesztési Phare-program kapcsán - konkrét munkatapasztalatot szerezzenek a decentralizált program-megvalósítás terén.


Az Európai Unió gyakorlatának megfelelően Magyarországon is megalakultak a központi monitoring bizottságok. A regionális programok figyelemmel kísérése azonban szükségessé teszi a területi monitoring bizottságok létrehozását, amelyeket az Országos Területfejlesztési Koncepcióban meghatározott tervezési-statisztikai régiók szintjén javasolt kiépíteni.
A kormányprogram célul tűzi ki a megyei közigazgatás súlypontjának áthelyezését, részint a városkörnyéki, részint pedig az ennél magasabb, regionális szintre. Már ma is működik a regionális fejlesztési tanácsok olyan rendszere, amely - átalakításokkal - képes lehet megvalósítani az EU-konform támogatási rendszert.

 

Vissza a Tanfolyam tartalomjegyzékéhez!

Kérdezzen az Ön online oktatójától!

 

hirdetés

 

hirdetés

On
Line
EU

hirdetés

 

linkajánló

Copyright 2003 Européer. europeer@np.hu